Koffie Service Westland | Gratis verzending vanaf € 50,--

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KoffieServiceWestland.nl, Versie d.d. 12-02-2015

KoffieServiceWestland.nl is een onderdeel van C2CU | Coffee To Complete You en is als onderdeel van C2CU ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
1. Handelsnaam: KoffieServiceWestland.nl onderdeel van C2CU. eigenaar M.W.M. Hoogenraat
Vestigingsadres: Dorpskade 31, 2291 HN te Wateringen
E-mailadres: info@c2cu.nl
KvK-nummer: 55105556
BTW-identificatienummer: NL182097262B01

2. Koffie Service Westland is een online winkel voor koffie en aanverwante producten, welke bezocht kan worden via www.KoffieServiceWestland.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Definities
1. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Koffie Service Westland. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.KoffieServiceWestland.nl. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar per e-mail sturen.
3. Koffie Service Westland behoudt zich het recht voor de algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.
4. De gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Koffie Service Westland haar afnemers van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor de reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod
1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Koffie Service Westland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koffie Service Westland niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Koffie Service Westland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden Koffie Service Westland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6. Het aanbod van KoffieServiceWestland.nl geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.
7. KoffieServiceWestland.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Koffie Service Westland en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Koffie Service Westland op haalbaarheid is beoordeeld.
2. Koffie Service Westland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Artikel 5: Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 6: Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Koffie Service Westland bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van Koffie Service Westland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Koffie Service Westland geleverde goederen een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 7a: Zichttermijn / herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 Burger Wetboek), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd.
2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Koffie Service Westland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Koffie Service Westland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
3. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Koffie Service Westland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten.

Artikel 7b: Uitgesloten van de zichttermijn / herroepingsrecht
1. Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
2. Goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
3. Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 8: Eigendomsovergang en risico
1. Nadat de koopsom is voldaan, zal het eigendom van en het risico voor de goederen op de afnemer overgaan bij aflevering. Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Koffie Service Westland zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de afnemer over, zodra de afnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder begrepen kosten uit vertragingsrente en bijkomende kosten jegens Koffie Service Westland heeft voldaan. Koffie Service Westland is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, zodra deze goede grond heeft dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten onverminderd Koffie Service Westland’s verdere rechten jegens de afnemer. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is het de afnemer niet toegestaan over deze goederen te beschikken, ofwel aan een derde enig recht daarop te verlenen ofwel over te dragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koffie Service Westland en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.
2. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan is de afnemer gehouden de door Koffie Service Westland geleverde goederen afgescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als Koffie Service Westland’s eigendom te houden, tenzij Koffie Service Westland uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent aan de afnemer binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de zaken aan afnemers te verkopen alsmede de zaken te verwerken. Indien er gerede twijfel bij Koffie Service Westland bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is Koffie Service Westland bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat door de afnemer zekerheid voor de betaling wordt verschaft.
3. De afnemer is aansprakelijk voor de door de Koffie Service Westland door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname van de afnemer, gereed staan en zulks is medegedeeld aan de afnemer, is de afnemer tot afname terstond verplicht. Het risico van de goederen gaat op het moment van de mededeling over op de afnemer, zulks geldt uitdrukkelijk indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 9: Garantie
1. Koffie Service Westland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
2. De garantietermijn van Koffie Service Westland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Koffie Service Westland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.
3. De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Koffie Service Westland) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Koffie Service Westland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Koffie Service Westland schriftelijk worden gemeld.
4. Terugzending van de geleverde goederen dient te geschieden conform de gestelde voorwaarden genoemd in Artikel 7aen 7b van dit document.
5. Indien klachten van de afnemer door Koffie Service Westland gegrond worden bevonden, zal Koffie Service Westland naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Koffie Service Westland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, danwel (naar keuze van Koffie Service Westland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Koffie Service Westland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van C2CU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6. Deze garantie geldt niet indien:
-de afnemer jegens Koffie Service Westland in gebreke is;
-de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Koffie Service Westland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
-de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10: Overmacht
1. Koffie Service Westland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Koffie Service Westland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Koffie Service Westland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Koffie Service Westland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Koffie Service Westland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Koffie Service Westland is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Koffie Service Westland.
2. De aansprakelijkheid van Koffie Service Westland, overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Koffie Service Westland.

Artikel 12: Betaling
1. Verschuldigde bedragen dienen door de afnemer vooraf te worden voldaan door middel van: Ideal, Paypal of vooruitbetaling. De afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
2. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Koffie Service Westland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Koffie Service Westland te melden.
5. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van de goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden
6. De afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zolang de afnemer binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan wel indien (buiten-)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement is aangevraagd of uitgesproken. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Koffie Service Westland bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor de door Koffie Service Westland geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving,transportkosten en kosten van de ingebrekestelling voor zover vereist en wettelijk toegestaan.
7. Indien Koffie Service Westland bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de afnemer. Daarnaast is de afnemer, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat de afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

Artikel 13: Klachten en geschillenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@horecaespresso.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw e-mail zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 14: Gegevensbeheer
1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, worden door Koffie Service Westland nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Koffie Service Westland contact opnemen. Koffie Service Westland zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
2. Indien u een bestelling plaatst bij Koffie Service Westland, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Koffie Service Westland houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal derhalve uw gegevens niet verstrekken aan derden. Voor verdere informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.
3. Koffie Service Westland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4. U kunt zich aanmelden voor de Koffie Service Westland nieuwsbrief, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 15: Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Koffie Service Westland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Brondocument: Algemene Voorwaarden C2CU, Versie d.d. 07-07-2010

Options